จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรม “ตลาดชุมชนคนพอเพียง” ส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการประสานความสัมพันธ์ และพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาปรับปรุงโครงการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Infographic

INFOGRAPHIC

วารสารประชาสัมพันธ์

VIDEO Multimedia

anti-fakenews
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government