วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด”

 

 พันธกิจของ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน มีดังนี้ 

๑. เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร

๒. เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

๓. ให้คำปรึกษาด้านแผนประชาสัมพันธ์กับจังหวัดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน                      ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

 

 หน้าที่ภารกิจ

๑.  จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงาน                   ประชาสัมพันธ์ของรัฐ แผนกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
๒.  ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
๔. ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะงานแก่นักศึกษา สถาบันต่างๆ

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar