วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด”

 

 พันธกิจของ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน มีดังนี้ 

๑. เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร

๒. เป็นมืออาชีพด้านการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

๓. ให้คำปรึกษาด้านแผนประชาสัมพันธ์กับจังหวัดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน                      ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

 

 หน้าที่ภารกิจ

๑.  จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงาน                   ประชาสัมพันธ์ของรัฐ แผนกลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
๒.  ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
๓. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัด
๔. ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะงานแก่นักศึกษา สถาบันต่างๆ

 

 ค่านิยมหลักขององค์กร

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และบูรณาการ (Creativity Team work Integration)
3. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic)
5. จิตสำนึกในการให้บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน (Service mind)คะแนนโหวต :