ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ประวัติความเป็นมา
                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ มีหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๓ ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน ๗๖ แห่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ มีสำนักงานตั้งอยู่ชั้นล่างของอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      
                                                               ๑. นายพิชัย  ศิรมณี                            (พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖) 
                                                            ๒. นายธำรงค์  แพพิมพารัตน์                 (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐) 
                                                            ๓. นายชูโชค  ทองตาล่วง                      (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๐) 
                                                            ๔. นายสุชาติ  ณ สุวรรณ                      (พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒) 
                                                            ๕. นายธำรงค์  แพพิมพารัตน์                 (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖) 
                                                            ๖. นายจีรศักดิ์  บุญช่วย                       (พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗) 
                                                            ๗. นายชัยรัตน์  พรหมศิลป์                   (พ.ศ. ๒๕๔๘– ๒๕๕๑) 
                                                            ๘. นายอุทิศ  วงศ์มาก                          (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๕๓) 
                                                            ๙. นางอ่อนศรี  ศรีอัมพร                       (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
                                                           ๑๐. นางสาววาสนา  ไข่แก้ว                   (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓)
                                                           ๑๑. นายชีวิน  ศรัทธา                          (๒๗  เมษายน ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน)

 

 

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar