ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อื่น

 ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อื่น
ด้วยการเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสในต่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำหน่ายท่อนพันธุ์สำคัญของประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.๒๕6๔  เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม  กำหนดให้ต้นพันธุ์ มันสำปะหลังท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 
ดังนั้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคไวรัส ไปต่างมันสำปะหลัง มิให้แพร่กระจายเข้าไปในพื้นที่หลายจังหวัด อันจะสร้างความเสียหายต่อเกษตรกร ในแต่ละจังหวัด จึงขอความร่วมมือ ให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการและ ผู้ที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เข้าไปในท้องที่จังหวัดต่างๆ ให้นำเอกสาร หลักฐานไปติดต่อนายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ราชการตามที่กำหนดในประกาศ กจร. ของแต่ละจังหวัดต่อไป
 คะแนนโหวต :