จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น.ที่วัดโพธาราม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

อากาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ใน พิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมพิธี พร้อมได้มอบเกียรติบัตร แด่สามเณร กล่าวให้โอวาส และทำพิธีลาสิกขา
สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกเคารพเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดการพัฒนาจิตใจ รักษาศีล เจริญสติ สมาธิ ปัญญา เกิดความรักความผูกพันกับบวรพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ สามเณรทุกรูปยังได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ฝึกการเจริญจิตตภาวนา รู้จักใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม