จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. ที่ ศาลาวัดบ้านห้วยผา ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนในตำบลห้วยผา จำนวน 50 คน ร่วมการฝึกอบรม ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Forest Fire Management : CBFFM) เป็นโครงการที่ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการป้องกันไฟป่าเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการดูแลเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมให้ชุมชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม