ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในพื้นที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ ติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในพื้นที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด
วันพุธที่ ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการสอดส่องการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเครือข่ายถนนสายหลัก และถนนสายรอง ทั้งนี้เพื่อติดตาม สอดส่อง และให้คำแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินกิจกรรมพัฒนา โดยกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ข้อแนะนำแก่หน่วยงานราชการเจ้าของโครงการ ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การติดป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง  ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

พร้อมกันนี้ นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๕ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้นำ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่ ติดตามสอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ โครงการ
ในพื้นที่อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง ประกอบด้วย
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕0 คน แบบฐานรากแผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่เพื่อสอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ ในพื้นที่ ตำบลแม่สามแลบ  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาแหล่อองท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดแม่อ่องสอนที่จะได้เห็ทัศนียภาพความสวยงามของลำน้ำสาละวิน ที่กั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับประเทศเมียนมา

นอกจากนั้นคณะธรรมาภิบาลจังหวัดแม่อ่องสอน ยังจะลงพื้นทีเพื่อติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ - โพซอ ตำบลเสาหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ