จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เน้นการบริการจัดการเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เน้นการบริการจัดการเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน

วันนี้ (2 ก.พ. 2565) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Warroom) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นานเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสรุปสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย มาตรการประชาสัมพันธ์  มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา การชิงเผาตามหลักวิชาการ การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง และคาดการณ์สภาพอากาศ และฝุ่นละออง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ อีกทั้งพิจารณาการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” อัดก้อนใบไม้เพื่อผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง

ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 –  31 มกราคม 2566 มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 175 จุด คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของจุดความร้อนสะสมปี 2565 หรือ คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของค่า เป้าหมายปี 2566 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2566 ไม่เกิน 9,378 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 41 จุด สำหรับสถานการณ์คุณภาพอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ค่า PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าสูงสุดที่วัดได้ เท่ากับ 53 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม