จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 34 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ 34 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566  โดยเป้าหมายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ใน 34 หมู่บ้าน  3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางม้า และอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ ๓ ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ขายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พมพ.จว.มส.๓๔ หมู่บ้าน) ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มาอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลเป็นรูปธรรมการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ อาทิ การขออนุญาตใช้พื้นที่ การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค/บริโภคและเพื่อการเกษตร ความก้าวหน้าแผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้า แผนงานการให้บริการและเตรียมการโครงข่ายสัญญระบบสื่อสาร ความคืบหน้าการจัดตั้งหมู่บ้านตามพระราขบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. ๒๔๕๗ ในการจัดตั้งหมู่บ้านยามขายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๓ หมู่บ้านได้แก่ บ้านเม่ส่วยอู อำเภอเมืองเม่ฮ่องสอน บ้านอาโอ.ปางมะผ้า และบ้านดอยผักกูด อ.ปายการจัดตั้งหมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการ พมพจวมส. บ้านปายสองแง่ อ.ปาย แผนงานการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่สูงโดยใช้รูปแบบโครงการหลวงในพื้นที่นำร่อง บ้านดอยผักกูด และบ้านป่ายสองแง่ อ.ปาย 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม