จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “บุกแม่ฮ่องสอน” “กระเทียมแม่ฮ่องสอน" และ "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน"

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “บุกแม่ฮ่องสอน” “กระเทียมแม่ฮ่องสอน" และ "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน"
วันนี้ (14 พ.ค. 2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามเรื่องแจ้งการต่ออายุการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน และกระเทียมแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การดำเนินการรับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สินค้า GI การแต่งตั้งคณะอนุทำงานตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของผู้ขอใช้ตรา สัญลักษณ์ GI การลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรผู้สมัครใช้ตราสัญลักษณ์ GI การพิจารณาและรับรองผลการลงพื้นที่ตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของ สมาชิกผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการเปิดระบบ MHS PAO GI ของ อบจ.แม่ฮ่องสอน อีกทั้งรายงานผลการส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า GI จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดชื่อสินค้าทางภูมิศาสตร์ของถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน กระเทียมแม่ฮ่องสอน และบุกแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการควบคุมตรวจสอบ กระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อพิจารณาและรับรองผลการตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติของ สมาชิกผู้ขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “บุกแม่ฮ่องสอน” “กระเทียม แม่ฮ่องสอน" และ "ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน" ของคณะทำงานเพื่อพิจารณา คำขอใช้ และควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า GI ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม