ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี  นางอรอนงค์ ชมก้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า ฯ สมาคมผู้ปกครองและครู ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกิจกรรม

ซึ่งพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในครูอาจารย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังศึกษาเกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน

โดยปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยการอาชีพนามินทราชินีแม่ฮ่องสอน มีนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 183 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 104 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น จำนวน 287 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ที่กำลังศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ที่กำลังศึกษาให้เกิดความมานะพยายามตั้งใจศึกษาเรียนรู้ต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม