จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 3 สาขารางวัล ได้แก่ 1.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2.รางวัลบริการภาครัฐ และ 3. รางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การให้บริการประชาชนด้วยการทำงานจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ ตลอดจนสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กรพัฒนาสู่ขีดสมรรถะสูง โดยปรับรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม