จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมการประชุมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น ที่ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และการกิจสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นย้ำการดำเนินงานที่สำคัญจากการประชุม ดังนี้ การบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล โดยขอให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การบริหารจัดการขยะ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประสานทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกับองค์กร์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะด้วยหลักคือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การจัดการน้ำเสีย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินการของการประปานครหลวง โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประชุมหารือการลดต้นทุนค่าน้ำประปาของการประปานครหลวง เพื่อลดผลกระทบต่อการประปานครหลวง การดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ขับเคลื่อนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การวางผังเมือง และดำเนินการพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยขอให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมช่องทางการตลาดแบบออนไลน์เพื่อให้ชุมชนสามารถจำหน่ายสินค้า OTOP ได้เพิ่มมากขึ้น การดำเนินการของการประปาส่วนภูมิภาค การดำเนินการขององค์การตลาด การดำเนินการของกรมที่ดิน การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การประกวดผ้าลายพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" และงานหัตถกรรม ประจำปี 2566 และการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar