จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรม การประชุมเสวนา "มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ที่  หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) 
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การประชุมเสวนา "มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา

สำหรับการประชุมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาและการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 17 เป้าหมาย เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างบูรณาการ ประกอบด้วย การสร้างการตระหนักรู้  การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ  กลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาและการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยมุ่งให้ความสำคัญกับการประสานงานในทุกระดับ โดยมีกลไกระดับพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสังคม เอกชน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขยายผลการขับเคลื่อน SDGs ไปสู่การปฏิบัติ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar