จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมสืบสานต่อยอดมรดกวัฒนธรรมศิลปะสร้างสรรค์ นกกิ่งกะหร่า ตัวโต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการยกระดับสู่นานาชาติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมสืบสานต่อยอดมรดกวัฒนธรรมศิลปะสร้างสรรค์ นกกิ่งกะหร่า ตัวโต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการยกระดับสู่นานาชาติ

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานต่อยอดมรดกวัฒนธรรมศิลปะสร้างสรรค์ นกกิ่งกะหร่า ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์พื้นฟู สืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกเทศกาล "นาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมบูชาวิสาขปุรณมี" เพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์พื้นฟู สืบสานต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และขับเคลื่อนนโยบาย 5 F SoftPower หรือ 5 F Plus นำสู่การสร้างรายได้

สำหรับdkiจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพล ยลนก ยลนก - ชมโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกิจกรรมเทศกาล"นาฎยแห่งศรัทธา กิ่งกะหร่า น้อมนูขาวิสาขปุรณมี" ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนกกิ่งกะหร่าตัวโต จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตัว จัดนิทรรศการองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า - ตัวโต นอกจากนี้ยังมีแห่ขบวนนกกิ่งกะหร่า ประกอบด้วย ขบวนชาติพันธุ์ 9 กลุ่มชาติพันธุ์ ขบวนกิ่งกะหร่าตัวโต จากตัวแทนจากหลายจังหวัดภาคเหนือร่วมขบวน

นอกจากนี้ยังมีจัดการประกวด รำนกกิ่งกะหร่า ประเภททีมนก 2 ตัว และคณะดนตรีประกอบ และการประกวดรำโต และคณะดนตรีเสียงประกอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นให้แพร่หลาย ตลอดจนให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนได้แสดงทักษะฝีมือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแสดงต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ