คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านการประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านการประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566

โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีสถานประกอบการและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม จำนวน 954 แห่ง กองทุนเงินทดแทน จำนวน 957 แห่ง

โดยได้ทราบผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการยา สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยและเข้าหลักเกณฑ์การรักษาโรคมะเร็ง ตามแนวทางที่กำหนด การเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงทุนหมุนเวียนกองทุนประกันสังคม และเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการสังคมเงื่อนไขการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่
รวมทั้งจะรับทราบผลการบริหารเงินลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน นอกจากนั้นแล้วยังได้รับทราบแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2570 ที่จะเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย องค์กรแห่งความเชื่อมั่น โปร่งใส และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างและผู้ประกันตน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังได้รับทราบการประเมินผู้ประกันตนที่อยู่ในระหว่างการประเมินจากแพทย์เพื่อให้เป็นบุคคลทุพพลภาพจำนวน 3 ราย

ทั้งนี้ยังได้มีการติดตาม สถานการณ์การเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า 1,300,000 บาท โดยคณะอนุกรรมการ ได้มีแนวทางการเร่งรัดทั้ง การติดตาม การออกหนังสือเตือน การออกหนังสือเชิญพบ และการจัดทำแผนการออกตรวจสถานประกอบการ ขณะเดียวกันได้ขอให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในการร่วมการคุ้มครองประกันสังคม ตามมาตรา 40อีกด้วย ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม