รพ.พยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบการแพทย์ทางอากาศยาน (Sky Doctor)

          วันนี้ (03 ก.พ. 2566) ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะฯ ในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉินด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และระบบการแพทย์ทางอากาศยาน (Sky Doctor) เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ดูแล และรักษาผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้วยระบบแพทย์ทางไกล และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบการแพทย์ทางอากาศยาน (Sky Doctor) เพื่อให้มีความพร้อม ทั้งในด้านการจัดบริการ ระบบสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล การพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุระดับจังหวัด และระบบการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางบกและอากาศยาน เพื่อการรักษาต่อกรณีวิกฤติฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักและเข้าถึงบริการได้
         โอกาสนี้ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จากนั้นเยี่ยมชมโครงการส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ และตรวจเยี่ยมระบบการรักษาพยาบาลการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเป็นประธานพิธีเปิดห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งได้รับประทานนามจากสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นสิริมงคลแก่องค์กรและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการประชุม ทั้งภายในองค์กรและระบบทางไกล
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม