วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารดงรักษ์ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 – 2564 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งเข้ารับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๐๕ คน จำแนกตามสาขาวิชาประกอบด้วย อนุปริญญาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒๑๔ คน อนุปริญญาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คน อนุปริญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑๕ คน อนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน ๒๓ คน อนุปริญญาสาขาวิชาการจัดการ จำนวน ๑๑ คน อนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๓๖ คน และอนุปริญญาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๖ คน

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้พึงระลึกเสมอว่าการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชน เป็นการได้ฝึกฝนตนเองในทักษะด้านต่างๆ จึงควรที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม ใช้ความรู้ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล นอกจากนี้แล้วควรที่จะเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่น หากมีการยึดถือและปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมเป็นหนทางนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนทั้ง ๗ อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนจากทุกชาติพันธุ์ได้เข้าถึงการศึกษา การบริการทางวิชาการ และการฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพต่าง ๆ โดยมีหน่วยจัดการศึกษาซึ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไชต์ซึ่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอ ทั้งอำเภอเมือง ปาย ปางมะผ้า ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง รวมถึงมีห้องเรียนประจำอยู่ที่อำเภอสบเมย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนซึ่งมีความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ขณะที่ประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนยังมีความต้องการร่วมกันที่จะยกระดับความรู้และทักษะอาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม