จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม "ตลาดชุมชนคนพอเพียง” ถ่ายทอดความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกช่วงวัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรม "ตลาดชุมชนคนพอเพียง” ถ่ายทอดความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกช่วงวัย

เช้าวันนี้ ( 31 ม.ค. 2566 ) ที่ศาลาพอเพียง ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตลาดชุมชนคนพอเพียง” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจําเดือนมกราคม 2566 โดยใช้แนวคิด การพัฒนาโดยไม่ทำลาย แต่ให้เกิดผลประโยชน์ที่มาก เล็กแต่ดูดี ตามหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยปรับเป็นกิจกรรมการสื่อสารการรับรู้ การดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมงานของหน่วยงานราชการ การนำจุดเด่นของส่วนราชการมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ ผ่านกิจกรรมการแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มสหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพทั่วไป การจัดแสดงนิทรรศการ และผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจ  การแสดงศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และดนตรีในสวน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรนักเรียนนักศึกษา โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า และการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งของหน่วยงานราชการ และของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพทั่วไป การจัดนิทรรศการและให้ความรู้ ด้านสิทธิ การคุ้มครอง การพัฒนาเด็กและเยาวชน การส่งเสริมอาชีพและการเกษตรอินทรีย์ การรณรงค์จัดการคัดแยกขยะ การแสดงดนตรีจากสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกช่วงวัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการแสงสุดท้ายที่ให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สามารถร่วมแสดงออกถึงความเป็นเมืองแม่ฮ่องสอน ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่งดงามผ่านภาพถ่าย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม