จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่างแนวคิดการพัฒนา "ลำน้ำแม่ฮ่องสอน" ภายใต้แนวคิด "Small and beautiful" แม่ฮ่องสอน เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงาม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่างแนวคิดการพัฒนา "ลำน้ำแม่ฮ่องสอน" ภายใต้แนวคิด "Small and beautiful" แม่ฮ่องสอน เมืองเล็ก ๆ ที่สวยงาม

วันนี้ (30 ม.ค. 2566) ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน” เพื่อยกร่างแนวคิดการพัฒนา “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน" ภายใต้แนวคิด "Small and beautiful” แม่ฮ่องสอน เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พักผ่อน ออกกำลังกาย สันทนาการ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้พื้นที่ดังกล่าว จะเป็น landmark แห่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำผ่านการมีส่วนร่วม ของชุมชนริมน้ำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผสมผสาน บนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ เช่น สวนสาธารณะหนองจองคำ วัดจองคำ และศูนย์ไทใหญ่ศึกษา เป็นต้น ซึ่งจะเป็น การถ่ายทอดเสน่ห์เฉพาะของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านเรื่องราววิถีชีวิตที่เรียบง่าย

สำหรับห้วยแม่ฮ่องสอน หรือ ลำน้ำแม่ฮ่องสอน เป็นลำห้วยที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เกิดจากคาน้ำและลำห้วยย่อยจำนวนหลายแห่งในเขตพื้นที่ต้นน้ำ (มีตาน้ำที่สำคัญ ๑๓ แห่ง และลำห้วยสาขาย่อย ๙ แห่ง) โดยต้นน้ำอยู่ที่บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยปูลิง และบริเวณใกล้เคียง มีระยะทางจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ต้นน้ำ ๓ หมู่บ้าน (บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยปูลิง บ้านพะโข่โหล่ ตำบลปางหมู และบ้านใหม่ ตำบลปางหมู) พื้นที่กลางน้ำ ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (ชุมชนป๊อกตะวันออกและชุมชนหนองจองคำ เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หย่อมบ้านห้วยห้วยโป่งแข ตำบลปางหมู บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง) และพื้นที่ปลายน้ำ ๑ หมู่บ้าน (บ้านสบป่อง ตำบลปางหมู) โดยมีจำนวนประชากร ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๘ หมู่บ้านประมาณ ๑๒,๘๐๐ คน

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีคำสั่ง ๘๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการ มีหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประเด็นข้อสังการ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ อย่างต่อเนื่อง และรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ มีความรัก ความหวงแหน และมีจิตอาสา ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน และให้เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ โดยจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรมแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติม จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้คัดเลือก “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน" ตำบลจองคำ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม