จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมดูแลประชาชน รองรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินตามมาตรการที่กำหนดไว้

                 วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 มีหน่วยงานที่เกี่ยวของเข้าร่วมประชุม 
                 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1-18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 67 จุด คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของค่าเป้าหมายปี 2566  โดยปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งคำเป้าหมายไม่เกิน 9,378 จุด อำเภอที่มีจุความร้อนมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ อ.แม่ลาน้อย อ. สบเมย และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ขณะที่ค่า Pm.25 ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
                 อย่างไรก็ตาม ปี 2566 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตั้งเป้าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ดังนี้ การลดจุดความร้อน ตั้งเป้า2ระดับคือ เป้าหมายขั้นมาตรฐานไม่เกิน 9,378 จุด (เฉลี่ย3ปีย้อนหลัง)  และเป้าหมายขั้นสูงไม่เกิน 5,214 จุด  (ลดลงร้อยละ20 จากปี 2565)  ขณะที่การลดพื้นที่เผาไหม้ ตั้งเป้าหมายมาตรฐาน(เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)  ไม่เกิน 1,2021,286 ไร่  และเป้าหมายขั้นสูง ไม่เกิน 922,411 ไร่ (ลดลงร้อยละ20 จากปี 2565)   สำหรับค่าคุณภาพอากาศ (Pm 2.5) ตั้งเป้าหมายขั้นมาตรฐานไม่เกิน45วัน (เฉลี่ย3ปีย้อนหลัง) และเป้าหมายขั้นสูง ไม่เกิน 37 วัน(ลดลงร้อยละ20 จากปี 2565)
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม