ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งให้ความช่วยเหลือในโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ที่บ้านไม้ฮุง ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพีธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เพื่อมอบบ้านให้กับ นางปา โชคชัยดี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 3 บ้านไม้ฮุง ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน  หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบทะเบียนบ้าน และเยี่ยมชมบ้านที่ก่อสร้าง
                  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปยัง บ้านเมืองแพม ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบ บ้านให้กับ นายกระเสียม เศวตชัยเมธากุล บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 พร้อม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และทะเบียนบ้าน ให้แก่เจ้าของบ้าน พร้อมเยี่ยมชมบ้าน
โอกาสนี้ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ อำเภอละ 2 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการสร้างบ้านไปแล้ว 6 หลังใน 3 อำเภอ 
                 นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ที่บ้านแพมกลาง ต.ทุ่งยาว อ.ปาย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีมอบบ้านให้กับ นายพะเตเล เลิศลดา บ้านเลขที่ 73 หมู่ 5 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่เจ้าของบ้าน 
                 สำหรับโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการจังหวัดแม่อ่องสอน มีนโยบายที่จะลดความเหลือมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาชน ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอดี ภายใต้แนวปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิต ขณะเดียวกันยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดอีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม